خبرنگاران اقتصاد دیجیتال، موتور محرک دیپلماسی اقتصادی

به گزارش مجله رویای کره ای، تهران- خبرنگاران- در جهان امروز، اثرگذاری مفهوم دیپلماسی اقتصادی به توسعه اقتصاد دیجیتال وابسته است.

خبرنگاران اقتصاد دیجیتال، موتور محرک دیپلماسی اقتصادی

جهان ما با تحولات بی سابقه ای روبه رو شده است. مسائلی که حتی بدبین ترین شهروند نیز لحظه ای وقوع آن را محتمل نمی دانست. فناوری اطلاعات و ارتباطات بخش های زیادی از زندگی بشری را دگرگون و بهره وری، کارآیی و البته رشد پایدار مالی را برای برخی تضمین کردند. علاوه بر این امکان ارتباط مستمر و ایجاد بازارهای پیوسته سبب قدرت دریافت اقتصادهای در حال رشد شد. این امکانات و رشد متناسب خدمات مربوط به آن اقتصاد دیجیتال را به وجود آوردند. واژه ای که با خود فرصت های فراوانی به ارمغان آورد.

آنچه در این معادله اقتصادهای در حال توسعه را به رشد پایدار رساند، توانایی ارزش آفرینی و بهره بردن از اقتصاد دیجیتال و سپس پاسخ گویی و هماهنگی با ضرب آهنگ جهانی با هدف قرار دریافت در نهاد مرکزی جامعه جهانی است. ابزار رسیدن به نقطه مذکور دیپلماسی است. در واقع، این پیشرفت ها سبب تغییر عملکرد دیپلمات ها در سراسر جهان و تحول در دیدگاه آن ها به مسائل سیاسی و نمایان شدن اهمیت موضوع اقتصاد و تجارت بین المللی شد.

اقتصاد دیجیتال

اقتصاد دیجیتالی به یک رشته اعمال مبتنی بر فناوری های محاسباتی دیجیتال اطلاق می شود که پایه آن بر تراکنش ها و تعامل های اینترنتی گذاشته شده است. این امکان جدید در جهان اقتصاد سبب سرعت دریافت اختراعات و نوآوری ها شد و همچنین فرصت های کارآفرینی، اشتغال زایی و خود اشتغالی را فراهم کرد.

این تحولات در اقتصاد کشورهای صنعتی سبب باز شدن دریچه های سودآوری جدید و پیشرانی آن ها در حوزه های مختلف شد. در کشورهای دیگر هم بسیاری از زیرساخت ها را دچار تحول کرد و رشد مالی پدید آورد. از این طریق بود که به عنوان نمونه کشور سنگاپور توانست با ارائه جذابیت های طبیعی و متنوع خود صنعت گردشگری این کشور را در زمان کوتاهی به نقطه اوج رسانیده و در مدت 15 سال به مکانی کاملاً متفاوت تبدیل شود.

یکی دیگر از پیامدهای مثبت اقتصاد دیجیتالی کاهش هزینه ها و افزایش تولید است. در واقع، به کارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات هزینه ها را کاهش می دهد و با گسترش بازارهای مقصد سبب رونق و افزایش تولید می شود. از نگاه آمار، ارزش اقتصاد دیجیتال در سال 2020 حدود 24 هزار و 615 میلیارد دلار برآورد شد. پیش بینی می شود تا پایان سال 2021 سهم اقتصاد دیجیتال 98 هزار و 490 میلیارد دلاری جهان به حدود 25 درصد برسد. تجارت الکترونیکی با ارزش 2 هزار و 500 میلیارد دلار پس از فناوری مالی (فینتک) با گردش مالی هشت هزار میلیارد دلار در جایگاه دوم، سپس گردشگری الکترونیک یک هزار میلیارد دلار و تبلیغات دیجیتال 400 میلیارد دلار، بیشترین سهم را از اقتصاد جهانی دیجیتال خواهند داشت.

دیپلماسی مالی

ورود به دوران اقتصاد دیجیتال، اقتصاد جهانی را به فضای چند قطبی هدایت کرد. این پدیده نقش دیپلماسی مالی را تقویت کرد و سبب بروز تغییراتی در سیاست خارجی کشورها شد. دولت ها دریافتند که باید نقاط مالی خود را قوت بخشیده و با توسعه تجارت فرای مرزهای خود خدمات دیجیتال، خدمات اطلاعاتی و تجارت داده ها را دنبال کنند و برای تعریف و اجرای استانداردهای نوین با یکدیگر همکاری کنند.

در این فضا رقابت برای تعرفه گذاری بر کالاهای تولیدی که به صورت سنتی اعمال می شد اهمیت کمتری پیدا کرد. رویکرد چند جانبه گرایی در کنار توافق نامه های تجارت آزاد میان کشورها خبر از تغییر فضای رقابتی به فضای نوآوری داشت. این تغییر جهت ناگهانی حاصل کنار گذاشتن نگاه عرضه و تمرکز بر تفاضای بازار بود، یعنی قواعد بازی بازنویسی شده و ارزش سرمایه های انسانی، مراکز علمی، آموزشی و زیرساخت های دیجیتالی کشورها از کارخانه ها و بازارهای سنتی پیشی گرفت.

چالش اصلی داشتن دیپلماسی مالی پیروز ایجاد آشتی و مشارکت میان اهداف سیاسی و رقبای تجاری است. برای بسیاری از کشورها دیپلماسی مالی در چارچوب یک دیپلماسی یکپارچه یا هماهنگ ایجاد می شود. بنابراین برای بهره بردن از سرمایه، پیشرفت ها و توان فناوری خارجی و ورود به بازار جهانی پیوند دادن اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی امری ضروری است. دﯾﭙﻠﻤﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎدی از محدود شدن اقتصاد در داخل جلوگیری می کند و همچنین امکان ﺣـﻀﻮر در ﺑﺎزارﻫـﺎی ﺟﻬـﺎﻧﯽ، اﺳـﺘﻔﺎده از امکانات و ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎ، دستیابی به روش ﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ اطلاعاتی و اﻃﻼع رﺳﺎﻧﯽ، ﺗﺠﺎرت اﻟﮑﺘﺮونیک، عقد قراردادهای نافع ﺗﺠﺎری و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ در ﻣﺠﺎﻣﻊ جهانی اﻗﺘﺼﺎدی را فراهم می کند. امروزه ساختار اقتصاد جهانی بر واﺑﺴﺘﮕﯽ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ اﻗﺘﺼﺎد و ﺳﯿﺎﺳﺖ و ﺳﺎزوﮐﺎرﻫﺎی نوین اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﯽ بنیان نهاده شده و ﻓﺮآﯾﻨﺪﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ، اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ به ویژه اﻗﺘﺼﺎدی در ﺳﻄﺢ ﻣﻠﯽ و ﻓﺮاﻣﻠﯽ را ﺑﻪ یکدیگر ﻣﺮﺗﺒﻂ ساخته است. از این رو، برخورداری از بخش خصوصی قدرتمند و اقتصاد آزاد، مولفه های اصلی و اساسی قدرت ملی محسوب می شوند. دستیابی به این هدف مهم تنها در صورتی امکان پذیر است که در عرصه سیاست خارجی، رویکرد مالی و دیپلماسی مالی در پیش گرفته شود.

اقتصاد دیجیتال ابزار توسعه دیپلماسی مالی

اقتصاد دیجیتال ساختارهای تولیدی، مالی و سیاسی جهان و ماهیت کار دولت ها را متحول کرد. از آنجا به بعد، سطح توسعه یافتگی و عقب ماندگی کشورها رابطه مستقیمی با جهت گیری کلان سیاست خارجی آن ها پیدا کرده است. در نتیجه، شکل گیری دیپلماسی مالی را می توان ابزار نوین، کارآمد و قدرتمند کنش در اقتصاد جهانی به شمار آورد که در آن بازیگران فراملی نقشی به اهمیت جایگاه دیپلمات ها پیدا کرده اند.

از سوی دیگر، برای دستیابی به منافع اقتصاد دیجیتال، کشورها به کسب فناوری های پیچیده نیازمند هستند. بنابراین توسعه زیرساخت های نرم افزاری و سخت افزاری نیازمند همکاری های بین المللی است که نقش مهمی در استقرار اقتصاد دیجیتال دارد. در واقع، اثرگذاری مفهوم دیپلماسی مالی در جهان امروز به توسعه اقتصاد دیجیتال وابسته است. به عبارت دیگر، با اینکه کشورها در پی کسب منافع مالی هستند اما به واسطه ملاحظات استراتژیک در حوزه توسعه اقتصاد دیجیتال با یکدیگر همکاری می کنند تا از طریق جاذبه های موجود در این حوزه دیگران را مجبور به پذیرش ایده آل های جهانی کنند.

پس علم و فناوری دارایی های اساسی و ابزار دیپلماتیک محسوب می شوند. هر چه کشورها به سوی ارائه خدمات بیشتر، فضای باز ارتباطی، ایجاد ساختارهای دیجیتالی ارزان و امن و قابل اعتماد به مردم با هدف تقویت شرکت دانش بنیان و فناور حرکت کنند؛ در واقع، فعالان مالی، پشتوانه ها و پیشران های توسعه ای خود را تقویت کرده اند و به طور مستقیم بر تقویت اقتصاد دیجیتال و قدرت چانه زنی خود در دیپلماسی مالی و اقتصاد جهانی تأثیر گذاشته اند.

منبع: ایرنا
انتشار: 23 اسفند 1399 بروزرسانی: 23 اسفند 1399 گردآورنده: koreandream.ir شناسه مطلب: 1511

به "خبرنگاران اقتصاد دیجیتال، موتور محرک دیپلماسی اقتصادی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خبرنگاران اقتصاد دیجیتال، موتور محرک دیپلماسی اقتصادی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید